02188459453 - 09126729405 beigi@bimemelat2607.com

برچسب

مسئولیت
بیمه مسئولیت
بیمه مسئولیت   بیمه مسئولیت که نسبت به سایر رشته‌های بیمه‌ای نو ظهور است، بیمه‌گزار را در قبال خسارت‌های ناشی از ادعای قانونی دیگران حمایت می‌کند. با توجه به گسترش روزافزون ادعای خسارت از سوی دیگران بر علیه هر یک از افراد جامعه، ضرورت خرید انواع مختلف بیمه‌های مسئولیت امری انکارناپذیر است. مسئولیت مدنی عبارت...
Read More